7 redenen waarom licht de duisternis zal overwinnen (2023)

 • Je bent hier:
 • Thuis7 redenen waarom licht de duisternis zal overwinnen (1)
 • Mening7 redenen waarom licht de duisternis zal overwinnen (2)
 • De hartslag7 redenen waarom licht de duisternis zal overwinnen (3)
 • 7 redenen waarom licht de duisternis zal overwinnen

⇑ terug naar "The Pulse"

7 redenen waarom licht de duisternis zal overwinnen (4)

God belooft dat ons licht het sterkst schijnt te midden van grote duisternis.

Jesaja 60:1-3 zegt: "Sta op, word verlicht, want uw licht is gekomen en de heerlijkheid des Heren is over u opgegaan. Want de duisternis zal de aarde bedekken en diepe duisternis de volken; maar de Here zal over u opgaan , en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. De naties zullen tot uw licht komen en koningen tot de glans van uw opkomst.'

Deze verbazingwekkende passage illustreert het principe dat God soms zijn heerlijkheid het meest toont te midden van de meest uitdagende tijden in een cultuur en samenleving.

De apostel Paulus drukte het anders uit toen hij zei: "Waar de zonde toenam, is de genade veel meer overvloedig geweest" (Romeinen 5:20).

Echt, degenen die Gods wegen begrijpen, weten dat elke uitdaging een kans is om onze capaciteiten te verbeteren.

Ik geloof dat Johannes 1:1-7 zeven redenen geeft waarom licht uiteindelijk alle duisternis zal overwinnen. (In deze context begrijpen we licht als een metafoor voor Gods waarheid en duisternis als een metafoor voor de verdraaiing van de waarheid door de boze en zijn gevallen systemen van aards bestuur.)

Mijn doel in dit artikel is om apologetische concepten te geven die gelovigen kunnen bemoedigen en toerusten. Het volgende laat zeven redenen zien waarom licht uiteindelijk de duisternis zal overwinnen (Johannes 1:1-7).

 1. Delogo's(waarheid, logica, wijsheid en taal van God) is de basis voor de hele scheppingsrealiteit.Johannes 1:1 zegt: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God."

Het woord "begin" (boogin het Grieks) was een klassieke Griekse term die verwees naar filosofen die probeerden de 'stof' te definiëren waaruit het materiële universum voortkwam.

In het Grieks is het "Woord".logo's,wat in de klassieke filosofie verwees naar de wijsheid, logica en idee die ten grondslag liggen aan de kosmos.

De Schrift leert ons hier dat de oorsprong van alle levende en niet-levende dingen Jezus is, die delogo'sof wijsheid van God; vandaar dat de kennis en taal van God, die sprak en tijd en ruimte schiep, aan alle werkelijkheid ten grondslag ligt.

Zelfs ons menselijk DNA bestaat uit de taal (logo's) van God, die onze cellulaire structuur bepaalt en wie en wat we worden; vandaar dat elk individu het resultaat is van een profetisch woord dat door de Messias over hen is uitgesproken. Daarom heb je, aangezien je bestaat, een doel. Je bent dus niet zomaar geboren - je bent gezonden!

Het licht zal de duisternis overwinnen omdat - naarmate kennis en leren toenemen - logica en rede zullen uitmonden in het verdwijnen van atheïstische evolutie en de wereldwijde wetenschappelijke omarming van de schepper.

 1. De schepping weerspiegelt de glorie van God, wiens ingewikkelde ontwerp naar de Schepper verwijst (zie Ps. 19, Rom. 1:19-23).

"Alle dingen zijn door Hem geschapen en zonder Hem is niets geschapen dat geschapen is" (Johannes 1:3).

Naarmate wetenschappelijke disciplines op het gebied van geologie, antropologie, kosmologie, biologie, zoölogie enzovoorts scherper en verfijnder worden, zullen de complexiteit en schoonheid van het scheppingsontwerp (anti-bovennatuurlijke) materialistische vooronderstellingen omverwerpen, resulterend in een golf van van wetenschappers die zich bekeren tot een geloof in intelligent ontwerp.

Bijgevolg zal het licht de duisternis overwinnen omdat nieuwe wetenschappelijke bevindingen op internet zullen worden uitgezonden (aangezien de huidige wetten de vrije uitwisseling van informatie op sociale media die de universiteiten en culturele elites onderdrukken niet kunnen verbieden) zal het een nieuwe generatie van Godzoekers doen ontwaken resulterend in een wereldwijde opwekking van jonge mensen die tot Jezus komen.

 1. Al het (biologische en spirituele) leven komt voort uit Christus.

In hem was leven.

Het Griekse woord voor leven iszoë, wat in de Schrift niet alleen verwijst naar het biologische, maar ook naar het (eeuwige) geestelijke leven dat zijn oorsprong vindt in Jezus. Spiritueel betekent hier niet alleen bewust bestaan, maar verbondenheid met God, waaruit kracht, doel en betekenis voortkomen, die uiteindelijk verwijzen naar en alleen bestaan ​​in Jezus (wat helemaal terugwijst naar toen God Zijn Geest in de mens blies, en hij werd een levende ziel, zie Gen. 2:7).

Bijgevolg zal het licht de duisternis overwinnen, omdat iedereen die oprecht naar diepere betekenis en betekenis zoekt, de Zoon zal vinden (zie ook Jer. 29:11-13).

 1. "Het leven was het licht van de mensheid" (Johannes 1:4).

Jezus is het licht van alle mensen - niet alleen geredde mensen; vandaar dat dit weer verwijst naar scheppingsgenade (of algemene genade) wiens pad naar Christus leidt. Bijgevolg is scheppingsgenade het goddelijke geschenk dat de beschaving de verlichting schenkt die nodig is voor de wetten van logica, openbaar bestuur, economie, politiek, wetenschappen, muziek, kunst, onderwijs en meer.

Het licht zal de duisternis overwinnen omdat de wetten van logica, natuurwetten en scheppingsgenade uiteindelijk naar Jezus leiden, aangezien de geschapen orde geen zin heeft zonder een wijze schepper/ontwerper.

 1. De essentie en aard van licht is groter dan de essentie van duisternis.

"Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen" (Johannes 1:5).

(KatalambanÅ, het Griekse woord voor 'overwinnen' betekent 'vastgrijpen; grijpen, winnen, bereiken; inhalen, grijpen; vangen; begrijpen, grijpen of overwinnen.')

We weten dat licht in wezen van nature krachtiger en wezenlijker is dan duisternis. Dit kan worden aangetoond door het feit dat als je een lucifer in het donker aansteekt, deze er gemakkelijk doorheen dringt en er doorheen gaat.

Het licht zal uiteindelijk de duisternis volledig overwinnen, aangezien de duisternis het licht niet volledig kan bevatten of bereiken; vandaar dat het licht verfijnder, sluwer en groter is dan de duisternis.

 1. De profetische stem van mensen geaard in het licht.

"Er was een door God gezonden man, wiens naam Johannes was. Deze man kwam als getuige om te getuigen van het Licht, opdat alle mensen door Hem zouden geloven. Hij was niet dit Licht, maar werd gezonden om te getuigen van het licht" (Johannes 1:6-8).

Johannes de Doper vertegenwoordigde het hoogtepunt van de oudtestamentische profeten en was als zodanig de brug naar de Heer Jezus. Johannes vertegenwoordigde ook al degenen die een ervaringsgerichte ontmoeting met God hebben gehad met als doel een getuige van Hem te zijn (zie Handelingen 1:8).

Johannes vertegenwoordigde als laatste van de oudtestamentische profeten ook de kracht en waarheid van de geïnspireerde woorden van deze profeten, zoals opgetekend in de Heilige Schrift. Hij beweerde zelfs degene te zijn over wie Jesaja profeteerde als de stem die het uitschreeuwt in de woestijn die de weg van de Heer voorbereidt; dus had hij een hoge kijk op de Schrift (zie Jes. 40: 3-5).

In dit punt is dus de verbazingwekkende nauwkeurigheid, diepgang en autoriteit van het opgenomen Woord van God opgenomen (erkend door de historische christelijke kerk als de 66 boeken die zijn opgenomen in de canon van de Schrift).

Petrus noemt de Schrift het zekerste profetische woord (zie 2 Petr. 1:19-21). Het grootste bewijs van de Bijbel is de onmogelijkheid van het tegendeel, wat betekent dat het de enige wereld-midden-levensvisie heeft die een rationele betekenis geeft aan het menselijk bestaan ​​en de geschapen orde.

Zelfs de functionele en intellectuele atheïst en agnosticus moeten lenen van het bijbelse wereldbeeld van het christelijk theïsme om hun leven te leiden, hun opvattingen te bespreken en hun begrip van goedheid, grammatica, de wetten van de logica, categorieën, het bestaan ​​van het kwaad, moraliteit en concepten te rechtvaardigen. van goed en fout.

Bovendien is elke persoon die een autonoom leven leidt in opstand tegen God een spirituele vluchteling en zal op de Dag des Oordeels verantwoordelijk worden gehouden voor het leiden van een autonoom leven dat niet strookt met de geopenbaarde waarheid en realiteit.

Het licht zal uiteindelijk de duisternis overwinnen omdat de profetische stem van de kerk, gebaseerd op de kracht en trouw van de Schriften, alle tegenstand tegen Koning Jezus zal overwinnen.

 1. "Opdat alle mensen door Hem zouden geloven" (Johannes 1:7b).

John's missie in het leven was dat iedereen die zijn prediking hoorde in de Messias zou geloven. Aangezien hij echter alle oudtestamentische profeten en geschriften vertegenwoordigde, wees zijn missie ook op het meta-verhaal van de Schrift, wijzend op de voltooiing van de menselijke geschiedenis wanneer alle dingen in de hemel en op aarde onder Christus zullen worden uitgelijnd (zie Ef. 1). :10) en wanneer elke knie zal buigen en tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is (zie Fil. 2:3-12).

Het Licht zal de duisternis overwinnen, want op een dag zal er een vloedgolf zijn van mensen die geloven en naar Christus wijzen, wat zal resulteren in het herstel van alle dingen waarover de profeten hebben gesproken (Handelingen 3:21).

Het licht zal de duisternis in onze huidige ervaring overwinnen in de mate waarin we Jezus weerspiegelen, omdat Hij in Zijn wezen machtiger is dan de duisternis en uiteindelijk en in zijn totaliteit de duisternis zal overwinnen op de dag dat de hele schepping in Hem wordt vervolmaakt.

Om contact met ons op te nemen of een artikel in te sturen,Klik hier.

Ontvang de beste inhoud van Charisma rechtstreeks in uw inbox! Mis nooit meer een groot nieuwsbericht.Klik hier om u te abonneren op de Charisma News-nieuwsbrief.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 25/10/2023

Views: 5945

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.