Vennootschapsrecht en corporate governance (2023)

EU-regels op dit gebied

Het doel van de EU-regels op dit gebied is

 • het mogelijk maken om overal in de EU bedrijven op te richten en activiteiten uit te oefenen

 • bescherming bieden aan aandeelhouders en andere partijen met een bijzonder belang in ondernemingen, zoals werknemers en schuldeisers

 • bedrijven efficiënter, concurrerender en duurzamer maken op de lange termijn

 • bedrijven die in verschillende EU-landen zijn gevestigd, aanmoedigen om met elkaar samen te werken.

EU-regels voor bedrijfsrapportage, audit en transparantie vormen een aanvulling op dit rechtskader.

Bedrijfsrapportage en auditing

Oprichting, kapitaal, openbaarmakingsvereisten en activiteiten van bedrijven

De regels van het EU-vennootschapsrecht hebben betrekking op zaken als deoprichting, kapitaal- en openbaarmakingsvereisten en operaties (fusies, splitsingen) van bedrijven

Richtlijn 2017/1132 - Digitaal vennootschapsrecht

Een groot deel van het EU-vennootschapsrecht is nu gecodificeerd in één enkele richtlijn -Richtlijn 2017/1132met betrekking tot bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

Devoorstel voor een richtlijn om het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht verder uit te breiden en te verbeterenwerd op 29 maart 2023 door de Commissie aangenomen. Het heeft tot doel de transparantie en het vertrouwen in het ondernemingsklimaat in de eengemaakte markt te verbeteren door meer informatie over bedrijven openbaar te maken en door ervoor te zorgen dat bedrijfsinformatie in ondernemingsregisters betrouwbaar en actueel is, en om de administratieve lasten te verminderen wanneer bedrijven in grensoverschrijdende situaties bedrijfsinformatie uit ondernemingsregisters gebruiken. Het voorstel zal nu worden onderhandeld door het Europees Parlement en de Raad.

Vind alle documenten over het voorstel voor een richtlijn om het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht verder uit te breiden en te verbeteren

Richtlijn 2019/1151van 20 juni 2019 heeft betrekking op bepalingen over het gebruik van digitale hulpmiddelen en processen in het vennootschapsrecht. De omzettingstermijn voor de meeste bepalingen is in augustus 2022 verstreken, maar de lidstaten hebben tot augustus 2023 om bepaalde artikelen om te zetten.Richtlijn (EU) 2019/2121van 27 november 2019 stelt nieuwe regels vast voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen en wijzigt de regels voor grensoverschrijdende fusies. De omzettingstermijn liep af in januari 2023. Deze nieuwe reeks regels zal bedrijven in staat stellen om digitale instrumenten te gebruiken in vennootschapsrechtelijke procedures en om te herstructureren en grensoverschrijdend te verhuizen, terwijl tegelijkertijd sterke waarborgen worden geboden tegen fraude en om belanghebbenden te beschermen.

Met het voorstel van 2023 en de richtlijnen van 2019 wordt Richtlijn 2017/1132 herzien en aangevuld.


Richtlijn 2012/17 - Systeem van gekoppelde ondernemingsregisters ("BRIS")

Richtlijn 2012/17/EUEnUitvoeringsverordening van de Commissie (EU)2021/2042 bevat regels over desysteem van gekoppelde ondernemingsregisters ("BRIS").BRIS is operationeel sinds 8 juni 2017. Het biedt EU-brede elektronische toegang tot bedrijfsinformatie en documenten die zijn opgeslagen in de ondernemingsregisters van de lidstaten via deEuropees e-justitieportaal. BRIS stelt ondernemingsregisters ook in staat onderling informatie uit te wisselen over grensoverschrijdende activiteiten en over vennootschappen en hun grensoverschrijdende filialen.uitvoeringsverslag over de ontwikkeling van BRIS, en met name over de technische werking en financiële aspecten ervan, zoals gereguleerd door Richtlijn 2012/17/EU, werd gepubliceerd op 29 maart 2023.

Richtlijn 2009/102 - eenpersoonsvennootschappen

Richtlijn 2009/102/EGbiedt een kader voor het opzetteneenpersoonsvennootschappen.


Verordening 2157/2001 en Verordening 2137/85 - EU-regels voor rechtspersonen

Twee verordeningen geven regels overEU-rechtspersonen:Verordening 2157/2001stelt een statuut vast voor aEuropese vennootschap (Societas Europea of ​​'SE'),d.w.z. een EU-rechtsvorm voor naamloze vennootschappen, en stelt bedrijven uit verschillende lidstaten in staat om in de EU zaken te doen onder één enkele Europese merknaam.Verordening 2137/85stelt een statuut vast voor aEuropees Economisch Samenwerkingsverband (EESV),d.w.z. een EU-rechtsvorm voor een groepering gevormd door vennootschappen of rechtspersonen en/of natuurlijke personen die economische activiteiten uitoefenen en afkomstig zijn uit verschillende lidstaten; het doel van een dergelijke groepering is het vergemakkelijken of ontwikkelen van de grensoverschrijdende economische activiteiten van haar leden.

Corporate governance kwesties

De regels van het EU-vennootschapsrecht gaan ook in opvraagstukken op het gebied van corporate governance, gericht op relaties tussen ahet management, het bestuur, de aandeelhouders en andere belanghebbenden van het bedrijf, en dus op de manier waarop het bedrijf wordt bestuurd en gecontroleerd.

 • Rechten van aandeelhoudersRichtlijn 2007/36/EGbevat bepaalde rechten voor aandeelhouders in beursgenoteerde ondernemingen

  Deze richtlijn is gewijzigd bijRichtlijn (EU) 2017/828, dat gericht is op het stimuleren van meer langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders.

  Verder is deUitvoeringsverordening (EU) 2018/1212 van de Commissie van 2018stelt minimumvereisten vast met betrekking tot de identificatie van aandeelhouders, de doorgifte van informatie en het vergemakkelijken van de uitoefening van aandeelhoudersrechten.

 • OvernemenbiedingenRichtlijn 2004/25/EGstelt minimumnormen voorovernamebiedingen(of controlewijzigingen) waarbij effecten van EU-bedrijven betrokken zijn.

 • In het kader van deActieplan Kapitaalmarktenunie 2020, en meer specifiek, in het kader van de taken van actie 12, gericht op het vergemakkelijken van de betrokkenheid van aandeelhouders, heeft de Commissie zich ertoe verbonden mogelijke nationale belemmeringen voor het gebruik van nieuwe digitale technologieën in de interactie tussen investeerders, tussenpersonen en emittenten te onderzoeken. Op 21.12.2022 is een werkdocument van de diensten van de Commissie gepubliceerd (SWD(2022) 447 final) over de beoordeling en conclusies over dit punt van actie 12.

  16 JANUARI 2023

  Werkdocument van de diensten van de Commissie over Actie 12 van het Actieplan Kapitaalmarktenunie 2020

  Engels

  (539,25 kB - PDF)

  Downloaden

Due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen

In overeenstemming met de algemene doelstelling van de Commissie van een rechtvaardige overgang naar een duurzame economie en een duurzaam herstel na de COVID-crisis, bevestigden de mededeling over de Europese Green Deal en het herstelplan van de Commissie het belang van het verankeren van duurzaamheid in corporate governance.Het voorstel voor een richtlijn betreffende zorgvuldigheid bij duurzaam ondernemen (COM(2022)71), aangenomen door de Commissie op 23 februari 2022, heeft tot doel bedrijven beter in staat te stellen feitelijke of potentiële negatieve effecten op de mensenrechten en het milieu in de bedrijfsvoering en waardeketens van bedrijven te identificeren en te beperken. Devoorstel(alle EU-talen) bevindt zich nu in het medewetgevingsproces.

Corporate governance en beloning voor banken en beleggingsondernemingen

Specifieke regels opcorporate governance en beloning zijn van toepassing op banken en beleggingsondernemingen. Het doel van deze regels isom het nemen van buitensporige risico's te beteugelen en zo de financiële stabiliteit te waarborgen.

 • Regels inzake corporate governance en beloning voorbanken en systeemrelevante beleggingsondernemingenzijn te vinden in de richtlijn kapitaalvereisten(Richtlijn 2013/36/EUzoals gewijzigd doorRichtlijn 2019/878/EU) en de verordening kapitaalvereisten(Verordening nr. 575/2013zoals gewijzigd doorVerordening nr. 2019/876).
 • Op 27 oktober 2021 heeft de Europese Commissie een herziening van de EU-bankregels goedgekeurd (deVerordening Kapitaalvereisten (CRR)en deRichtlijn Kapitaalvereisten (CRD)). De evaluatie stelt onder meer een gemeenschappelijke reeks normen en procedures voor om in de hele EU meer consistentie te hebben voor het beoordelen van de geschiktheid van bestuursleden en invloedrijke managers ("sleutelfunctiehouders").

  Voor meer informatie over het in oktober 2021 goedgekeurde bankenpakket:Bankpakket

 • Regels inzake corporate governance en beloning voorniet-systeemrelevante beleggingsondernemingenis te vinden in de richtlijn beleggingsondernemingen (Richtlijn 2019/2034) en de verordening beleggingsondernemingen (Verordening 2019/2033).

Dus terwijl systeemrelevante beleggingsondernemingen onder de bankregels blijven vallen, zijn niet-systeemrelevante beleggingsondernemingen onderworpen aan een op maat gemaakt regime. Voor meer informatie:Prudentiële regels voor beleggingsondernemingen.

Expertgroepen en stakeholderplatforms

Informele deskundigengroep inzake vennootschapsrecht en corporate governance (ICLEG)

Deze groep – bestaande uit hoogleraren en professionals in het vennootschapsrecht – adviseert de Commissie bij de voorbereiding van initiatieven op het gebied van het vennootschapsrecht. De groep werd voor het eerst opgericht in 2014 en hernieuwde haar lidmaatschap in 2019 na een nieuwe oproep tot kandidaatstelling in het licht van nieuwe uitdagingen op het gebied van vennootschapsrecht en corporate governance.Vind meer informatie over de ICLEG-groep en haar werk.

 • Rapport over transparantie van bedrijfsgegevens(maart 2023)

 • Rapport over grensoverschrijdend gebruik van bedrijfsinformatie(maart 2023)

 • Verslag over virtuele aandeelhoudersvergaderingen en efficiënte aandeelhouderscommunicatie(augustus 2022)

 • Verslag over erkenning van het belang van de groep(oktober 2016)

 • Verslag over informatie over groepen(maart 2016)
 • Verslag over digitalisering(maart 2016)

Online platform over corporate governance

Dit is een digitale ruimte voor het delen van informatie en het uitwisselen van best practices over een aantal verschillende onderwerpen op het gebied van corporate governance, variërend van investeerdersbeheer tot duurzaamheid. Het platform stimuleert een dialoog tussen bedrijven, investeerders, particuliere en publieke belanghebbenden en helpt de Commissie bij het beoordelen of eerdere maatregelen in de praktijk hun doel bereiken. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naarjust-cg-op@ec.europa.eu

Studies

Vind alle studies over vennootschapsrecht en corporate governance

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 22/10/2023

Views: 5491

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.